بیشتر بدانید...
4 مهارت اصلی
یادگیری 4 مهارت اصلی خواندن نوشتن گرامر مکالمه
شروع یادگیری
کتابخونه سایت
بیش از 100 نوع کتاب آموزشی
بریم کتابخونه
Previous slide
Next slide

advertising تبلیغات

advertising تبلیغات

 

برای دانلود پی دی اف لغات  advertising تبلیغات  کلیک کنید:

advertising

 

slogan

/ˈsloʊɡən /

شعار

 

mailshot

/ˈmeɪlʃɑːt /

ایمیل تبلیغاتی

 

ad

/æd /

آگهی

 

campaign

/kæmˈpeɪn /

کمپین

 

launch

/lɔːntʃ /

به بازار معرفی کردن

 

promote

/prəˈmoʊt /

بهبود بخشیدن

 

billboard

/ˈbɪlbɔːrd /

بیلبورد

 

teaser

/ˈtiːzər /

تیزر

 

consumer

/kənˈsuːmər /

مصرف‌کننده

 

advertise

/ˈædvərtaɪz /

تبلیغ کردن

 

endorse

/ɪnˈdɔːrs /

تایید کردن

 

fair-trade

/ˌfer ˈtreɪd /

نمایشگاه کالاهای تجاری

 

blitz

/blɪts /

حمله ناگهانی

 

brand

/brænd /

نشان تجاری

 

strategy

/ˈstrætədʒi /

راهبرد

 

junk mail

/ˈdʒʌŋk meɪl /

آگهی تبلیغاتی

 

direct marketing

/dəˈrɛkt ˈmɑrkətɪŋ /

بازاریابی مستقیم

 

banner ad

/ˈbænər æd /

بنر تبلیغاتی

 

publicize

/ˈpʌblɪsaɪz /

به اطلاع عموم رساندن

 

teleshopping

/ˈteliʃɑːpɪŋ /

بازاریابی تلویزیونی

 

advertisement

/ˌæd.vərˈtɑɪz.mənt /

تبلیغات

 

classified

/ˈklæsɪfaɪd /

طبقه‌بندی‌شده

 

product placement

/ˌprɑːdʌkt ˈpleɪsmənt /

تبلیغات نامحسوس

 

promotion

/prəˈmoʊʃn /

ترفیع

 

sponsor

/ˈspɑːnsər /

حامی مالی

 

sale

/seɪl /

فروش

 

sell

/sel /

فروختن

 

infomercial

/ˌɪnfoʊˈmɜːrʃl /

اطلاع‌رسانی تلویزیونی

 

sponsorship

/ˈspɑːnsərʃɪp /

حمایت مالی

 

pyramid selling

/ˌpɪrəmɪd ˈselɪŋ /

فروش هرمی

 

launch

/lɔːntʃ /

معرفی (یک محصول جدید)

 

market

/ˈmɑr.kɪt /

بازار

 

viral marketing

/ˌvaɪrəl ˈmɑːrkətɪŋ /

بازاریابی ویروسی

 

sponsor

/ˈspɑːnsər /

حمایت مالی کردن

 

agency

/ˈeɪdʒənsi /

نمایندگی

 

giveaway

/ˈɡɪvəweɪ /

اشانتیون

 

poster

/ˈpoʊ.stər /

پوستر

 

merchandise

/ˈmɜːrtʃəndaɪs /

اجناس

 

subliminal

/ˌsʌbˈlɪmɪnl /

نیمه خودآگاه

 

copy

/ˈkɑp.i /

نسخه

 

fair-trade

/ˌfer ˈtreɪd /

(تجارت) منصفانه

 

marketing

/ˈmɑːrkɪtɪŋ /

بازاریابی

 

gimmick

/ˈɡɪmɪk /

ترفند

 

classified advertisements

/ˌklæsɪfaɪd ˌædvərˈtaɪzmənts /

نیازمندی‌ها

 

spam

/spæm /

ایمیل تبلیغاتی

 

product

/ˈprɑːdʌkt /

محصول

 

cold-calling

/ˌkoʊld ˈkɔːlɪŋ /

تماس تبلیغاتی

 

telemarketing

/ˈtelimɑːrkɪtɪŋ /

بازاریابی تلفنی

 

consumerism

/kənˈsuːmərɪzəm /

مصرف گرایی

 

full-page

/ˌfʊl ˈpeɪdʒ /

تمام صفحه

 

flagship

/ˈflæɡʃɪp /

محصول اصلی

 

bill

/bɪl /

آگهی

 

public relations

/ˌpʌblɪk rɪˈleɪʃnz /

روابط عمومی

 

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.