لغات و اصطلاحات

advertising تبلیغات

advertising تبلیغات

 

برای دانلود پی دی اف لغات  advertising تبلیغات  کلیک کنید:

advertising

 

slogan

/ˈsloʊɡən /

شعار

 

mailshot

/ˈmeɪlʃɑːt /

ایمیل تبلیغاتی

 

ad

/æd /

آگهی

 

campaign

/kæmˈpeɪn /

کمپین

 

launch

/lɔːntʃ /

به بازار معرفی کردن

 

promote

/prəˈmoʊt /

بهبود بخشیدن

 

billboard

/ˈbɪlbɔːrd /

بیلبورد

 

teaser

/ˈtiːzər /

تیزر

 

consumer

/kənˈsuːmər /

مصرف‌کننده

 

advertise

/ˈædvərtaɪz /

تبلیغ کردن

 

endorse

/ɪnˈdɔːrs /

تایید کردن

 

fair-trade

/ˌfer ˈtreɪd /

نمایشگاه کالاهای تجاری

 

blitz

/blɪts /

حمله ناگهانی

 

brand

/brænd /

نشان تجاری

 

strategy

/ˈstrætədʒi /

راهبرد

 

junk mail

/ˈdʒʌŋk meɪl /

آگهی تبلیغاتی

 

direct marketing

/dəˈrɛkt ˈmɑrkətɪŋ /

بازاریابی مستقیم

 

banner ad

/ˈbænər æd /

بنر تبلیغاتی

 

publicize

/ˈpʌblɪsaɪz /

به اطلاع عموم رساندن

 

teleshopping

/ˈteliʃɑːpɪŋ /

بازاریابی تلویزیونی

 

advertisement

/ˌæd.vərˈtɑɪz.mənt /

تبلیغات

 

classified

/ˈklæsɪfaɪd /

طبقه‌بندی‌شده

 

product placement

/ˌprɑːdʌkt ˈpleɪsmənt /

تبلیغات نامحسوس

 

promotion

/prəˈmoʊʃn /

ترفیع

 

sponsor

/ˈspɑːnsər /

حامی مالی

 

sale

/seɪl /

فروش

 

sell

/sel /

فروختن

 

infomercial

/ˌɪnfoʊˈmɜːrʃl /

اطلاع‌رسانی تلویزیونی

 

sponsorship

/ˈspɑːnsərʃɪp /

حمایت مالی

 

pyramid selling

/ˌpɪrəmɪd ˈselɪŋ /

فروش هرمی

 

launch

/lɔːntʃ /

معرفی (یک محصول جدید)

 

market

/ˈmɑr.kɪt /

بازار

 

viral marketing

/ˌvaɪrəl ˈmɑːrkətɪŋ /

بازاریابی ویروسی

 

sponsor

/ˈspɑːnsər /

حمایت مالی کردن

 

agency

/ˈeɪdʒənsi /

نمایندگی

 

giveaway

/ˈɡɪvəweɪ /

اشانتیون

 

poster

/ˈpoʊ.stər /

پوستر

 

merchandise

/ˈmɜːrtʃəndaɪs /

اجناس

 

subliminal

/ˌsʌbˈlɪmɪnl /

نیمه خودآگاه

 

copy

/ˈkɑp.i /

نسخه

 

fair-trade

/ˌfer ˈtreɪd /

(تجارت) منصفانه

 

marketing

/ˈmɑːrkɪtɪŋ /

بازاریابی

 

gimmick

/ˈɡɪmɪk /

ترفند

 

classified advertisements

/ˌklæsɪfaɪd ˌædvərˈtaɪzmənts /

نیازمندی‌ها

 

spam

/spæm /

ایمیل تبلیغاتی

 

product

/ˈprɑːdʌkt /

محصول

 

cold-calling

/ˌkoʊld ˈkɔːlɪŋ /

تماس تبلیغاتی

 

telemarketing

/ˈtelimɑːrkɪtɪŋ /

بازاریابی تلفنی

 

consumerism

/kənˈsuːmərɪzəm /

مصرف گرایی

 

full-page

/ˌfʊl ˈpeɪdʒ /

تمام صفحه

 

flagship

/ˈflæɡʃɪp /

محصول اصلی

 

bill

/bɪl /

آگهی

 

public relations

/ˌpʌblɪk rɪˈleɪʃnz /

روابط عمومی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *