لغات و اصطلاحات

Adoption فرزند خواندگی

Adoption فرزند خواندگی

 

Adoption فرزند خواندگی

برای دانلود پی دی اف لغات Adoption فرزند خواندگی کلیک کنید:

adoption

adoption

/əˈdɑːpʃn /

فرزندخواندگی

breadwinner

/ˈbredwɪnər /

نان آور

stay-at-home

/ˈsteɪ ət hoʊm /

خانه دار

raise

/reɪz /

بزرگ کردن

upbringing

/ˈʌpbrɪŋɪŋ /

تربیت

playpen

/ˈpleɪpen /

تخت نرده دار (برای بازی بچه)

curfew

/ˈkɜːrfjuː /

حکومت نظامی

babysit

/ˈbeɪbisɪt /

از بچه نگهداری کردن

ward

/wɔːrd /

محجور

parental

/pəˈrentl /

مادرانه و پدرانه

wardship

/ˈwɔːrdʃɪp /

سرپرستی

coddle

/ˈkɑːdl /

لوس کردن

childproof

/ˈtʃaɪldpruːf /

کودک‌ایمن

orphan

/ˈɔːrfn /

یتیم

playroom

/ˈpleɪruːm /

اتاق بازی

adopt

/əˈdɑːpt /

به فرزندخواندگی قبول کردن

homeschooling

/ˌhoʊmˈskuːlɪŋ /

آموزش در خانه

rear

/rɪr /

پرورش دادن

father

/ˈfɑðər /

پدر

nanny

/ˈnæni /

پرستار بچه

one-parent family

/ˌwʌn perənt ˈfaməli /

خانواده تک والدی

socialization

/ˌsoʊʃələˈzeɪʃn /

جامعه‌ پذیری

dependent

/dəˈpen.dənt /

وابسته

potty-train

/ˈpɑːti treɪn /

آموزش توالت رفتن به کودکان

babysitter

/ˈbeɪ.biˌsɪt̬.ər /

پرستار بچه

discipline

/ˈdɪs.ə.plən /

انضباط

guardian

/ˈɡɑːrdiən /

سرپرست

parenting

/ˈperəntɪŋ /

بچه داری کردن

family

/ˈfæm.ə.li /

خانواده

foster

/ˈfɔːstər /

به فرزندخواندگی قبول کردن

nursery

/ˈnɜːrsəri /

شیرخوارگاه

playground

/ˈpleɪ.grɑʊnd /

زمین بازی

extended family

/ɪkˌstendɪd ˈfæməli /

خانواده گسترده

playgroup

/ˈpleɪɡruːp /

مهد کودک

mothering

/ˈmʌðərɪŋ /

بچه داری

godparent

/ˈɡɑːdperənt /

پدر یا مادر خوانده

telling-off

/ˌtelɪŋ ˈɑːf /

توبیخ

nuclear family

/ˌnuːkliər ˈfæməli /

خانواده هسته‌ای

childcare

/ˈtʃaɪldker /

نگهداری از کودک

bring up

/brɪŋ ʌp /

تربیت کردن

ground

/grɑʊnd /

در خانه نگه‌داشتن (نوجوانان به منظور تنبیه)

care

/ker /

مراقبت

adoptive

/əˈdɑːptɪv /

(پدر، مادر) خوانده

chaperone

/ˈʃæpəˌroʊn /

نگهبان

crèche

/kreʃ /

مرکز نگهداری کودک

day nursery

/ˈdeɪ nɜːrsəri /

مهدکودک روزانه

dependant

/dɪˈpendənt /

وابسته

dependant

/dɪˈpendənt /

تحت تکفل

mollycoddle

/ˈmɑːlikɑːdl /

ناز پرورده کردن

single parent

/ˌsɪŋɡl ˈperənt /

مادر/پدر تنها (بدون همسر)

smack

/smæk /

کتک زدن (با کف دست)

smacking

/ˈsmækɪŋ /

کتک زدن (با کف دست)

spank

/spæŋk /

(با شی پهن یا کف دست) در کونی زدن (بخصوص برای تنبیه)

spanking

/ˈspæŋkɪŋ /

در کونی (تنبیه کودکان)

playscheme

/ˈpleɪskiːm /

برنامه تفریحی بچه‌ها (در روزهای تعطیل)

امیدوارم مقاله Adoption فرزند خواندگی تصادف برای شما مفید باشه.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *