بیشتر بدانید...
4 مهارت اصلی
یادگیری 4 مهارت اصلی خواندن نوشتن گرامر مکالمه
شروع یادگیری
کتابخونه سایت
بیش از 100 نوع کتاب آموزشی
بریم کتابخونه
Previous slide
Next slide

Adoption فرزند خواندگی

Adoption فرزند خواندگی

 

Adoption فرزند خواندگی

برای دانلود پی دی اف لغات Adoption فرزند خواندگی کلیک کنید:

adoption

adoption

/əˈdɑːpʃn /

فرزندخواندگی

breadwinner

/ˈbredwɪnər /

نان آور

stay-at-home

/ˈsteɪ ət hoʊm /

خانه دار

raise

/reɪz /

بزرگ کردن

upbringing

/ˈʌpbrɪŋɪŋ /

تربیت

playpen

/ˈpleɪpen /

تخت نرده دار (برای بازی بچه)

curfew

/ˈkɜːrfjuː /

حکومت نظامی

babysit

/ˈbeɪbisɪt /

از بچه نگهداری کردن

ward

/wɔːrd /

محجور

parental

/pəˈrentl /

مادرانه و پدرانه

wardship

/ˈwɔːrdʃɪp /

سرپرستی

coddle

/ˈkɑːdl /

لوس کردن

childproof

/ˈtʃaɪldpruːf /

کودک‌ایمن

orphan

/ˈɔːrfn /

یتیم

playroom

/ˈpleɪruːm /

اتاق بازی

adopt

/əˈdɑːpt /

به فرزندخواندگی قبول کردن

homeschooling

/ˌhoʊmˈskuːlɪŋ /

آموزش در خانه

rear

/rɪr /

پرورش دادن

father

/ˈfɑðər /

پدر

nanny

/ˈnæni /

پرستار بچه

one-parent family

/ˌwʌn perənt ˈfaməli /

خانواده تک والدی

socialization

/ˌsoʊʃələˈzeɪʃn /

جامعه‌ پذیری

dependent

/dəˈpen.dənt /

وابسته

potty-train

/ˈpɑːti treɪn /

آموزش توالت رفتن به کودکان

babysitter

/ˈbeɪ.biˌsɪt̬.ər /

پرستار بچه

discipline

/ˈdɪs.ə.plən /

انضباط

guardian

/ˈɡɑːrdiən /

سرپرست

parenting

/ˈperəntɪŋ /

بچه داری کردن

family

/ˈfæm.ə.li /

خانواده

foster

/ˈfɔːstər /

به فرزندخواندگی قبول کردن

nursery

/ˈnɜːrsəri /

شیرخوارگاه

playground

/ˈpleɪ.grɑʊnd /

زمین بازی

extended family

/ɪkˌstendɪd ˈfæməli /

خانواده گسترده

playgroup

/ˈpleɪɡruːp /

مهد کودک

mothering

/ˈmʌðərɪŋ /

بچه داری

godparent

/ˈɡɑːdperənt /

پدر یا مادر خوانده

telling-off

/ˌtelɪŋ ˈɑːf /

توبیخ

nuclear family

/ˌnuːkliər ˈfæməli /

خانواده هسته‌ای

childcare

/ˈtʃaɪldker /

نگهداری از کودک

bring up

/brɪŋ ʌp /

تربیت کردن

ground

/grɑʊnd /

در خانه نگه‌داشتن (نوجوانان به منظور تنبیه)

care

/ker /

مراقبت

adoptive

/əˈdɑːptɪv /

(پدر، مادر) خوانده

chaperone

/ˈʃæpəˌroʊn /

نگهبان

crèche

/kreʃ /

مرکز نگهداری کودک

day nursery

/ˈdeɪ nɜːrsəri /

مهدکودک روزانه

dependant

/dɪˈpendənt /

وابسته

dependant

/dɪˈpendənt /

تحت تکفل

mollycoddle

/ˈmɑːlikɑːdl /

ناز پرورده کردن

single parent

/ˌsɪŋɡl ˈperənt /

مادر/پدر تنها (بدون همسر)

smack

/smæk /

کتک زدن (با کف دست)

smacking

/ˈsmækɪŋ /

کتک زدن (با کف دست)

spank

/spæŋk /

(با شی پهن یا کف دست) در کونی زدن (بخصوص برای تنبیه)

spanking

/ˈspæŋkɪŋ /

در کونی (تنبیه کودکان)

playscheme

/ˈpleɪskiːm /

برنامه تفریحی بچه‌ها (در روزهای تعطیل)

امیدوارم مقاله Adoption فرزند خواندگی تصادف برای شما مفید باشه.

 

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.