بیشتر بدانید...
4 مهارت اصلی
یادگیری 4 مهارت اصلی خواندن نوشتن گرامر مکالمه
شروع یادگیری
کتابخونه سایت
بیش از 100 نوع کتاب آموزشی
بریم کتابخونه
Previous slide
Next slide

Addiction اعتیاد

Addiction اعتیاد

Addiction اعتیاد

برای دانلود پی دی اف لغات کلیک کنید.

addiction

 1. withdrawal /wɪðˈdrɔːəl /

ترک اعتیاد (به ماده مخدر)

 1. cirrhosis /səˈroʊsɪs /

تشمع کبدی

 1. government health warning /ˌɡʌvərnmənt ˈhelθ wɔːrnɪŋ /

برچسب اخطار سلامت (روی سیگار)

 1. methamphetamine /ˌmeθæmˈfetəmiːn /

شیشه (مواد مخدر)

 1. dependent /dəˈpen.dənt /

وابسته

 1. dope /doʊp /

دوپینگ کردن

 1. MDMA /ˌem diː em ˈeɪ /

اکستازی

 1. addiction /əˈdɪk.ʃən /

اعتیاد

 1. aversion therapy /əˈvɜːrʒn θerəpi /

بیزاری‌ درمانی

 1. habit-forming /ˈhæbɪt fɔːrmɪŋ /

اعتیادآور

 1. stoned /stoʊnd /

نشئه (به‌خاطر مصرف موادمخدر)

 1. wired /ˈwaɪərd /

نشئه

 1. caffeine /kæˈfin /

کافئین

 1. addictive /əˈdɪktɪv /

اعتیادآور

 1. smoke /smoʊk /

(سیگار) کشیدن

 1. come off /kʌm ɔf /

ترک کردن

 1. pipe /pɑɪp /

پیپ

 1. stimulant /ˈstɪmjələnt /

محرک (دارو)

 1. patch /pætʃ /

چسب (ترک سیگار)

 1. diazepam /daɪˈæzəpæm /

دیازپام

 1. nicotine /ˈnɪkətiːn /

نیکوتین

 1. drinking /ˈdrɪŋkɪŋ /

مشروب نوشیدن

 1. booze /buːz /

مشروب

 1. alcohol /ˈæl.kəˌhɔːl /

الکل

 1. influence /ˈɪnfluəns /

تاثیر

 1. tobacco /təˈbækoʊ /

تنباکو

 1. DTs /dˌiːtˈiːz /

هذیان خمری

 1. inhale /ɪnˈheɪl /

استنشاق کردن

 1. smoker /ˈsmoʊ.kər /

سیگاری

 1. designer drug /dɪˌzaɪnər ˈdrʌɡ /

مواد مخدر صنعتی

 1. mescaline /ˈmeskəlɪn /

مسکالین

 1. smoking /ˈsmoʊ.kɪŋ /

سیگار کشیدن

 1. quit /kwɪt /

دست کشیدن

 1. marijuana /ˌmærəˈwɑːnə /

ماریجوانا

 1. wino /ˈwaɪnoʊ /

دائم الخمر

 1. zoned /zoʊnd /

نشئه

 1. amyl nitrite /ˌæmɪl ˈnaɪtraɪt /

آمیل نیتریت

 1. drunk /drʌŋk /

مست

 1. crack /kræk /

کراک

 1. junkie /ˈdʒʌŋki /

معتاد

 1. cocaine /koʊˈkeɪn /

کوکائین

 1. methadone /ˈmeθədoʊn /

متادون

 1. freebase /ˈfriːbeɪs /

کوکائین خالص

 1. opium /ˈoʊpiəm /

افیون

 1. bender /ˈbendər /

بازه طولانی مشروب نوشیدن

 1. dissipated /ˈdɪsɪpeɪtɪd /

عیاش

 1. alcoholic /ˌæl.kəˈhɑ.lɪk /

الکلی

 1. heroin /ˈheroʊɪn /

هروئین

 1. hallucinogen /hæˈluːsɪnədʒən /

مواد روان گردان

 1. alcoholic /ˌæl.kəˈhɑ.lɪk /

دائم‌الخمر

 1. booze /buːz /

مشروب خوردن

 1. give up /gɪv ʌp /

ترک کردن

 1. rehab /ˈriːhæb /

بازپروری

 1. microdot /ˈmaɪkroʊdɑːt /

حبه پودری مینیاتوری (مواد مخدر)

 1. cold turkey /ˌkoʊld ˈtɜːrki /

ترک عادت ناگهانی

 1. weed /wiːd /

ماری‌جوآنا

 1. speed /spiːd /

آمفتامین (نوعی داروی محرک اعصاب)

 1. strung out /ˌstrʌŋ ˈaʊt /

نئشه

 1. shake /ʃeɪk /

لرزه

 1. E /iː /

قرص اکس

 1. cannabis /ˈkænəbɪs /

شاهدانه

 1. downer /ˈdaʊnər /

داروی مسکن

 1. drunk /drʌŋk /

آدم مست

 1. detoxification /diːˌtɑːksɪfɪˈkeɪʃn /

سم زدایی

 1. boozer /ˈbuːzər /

(آدم) الکلی

 1. narcotic /nɑrˈkɑtɪk /

ماده مخدر

 1. pep pill /ˈpep pɪl /

قرص شادی آور (مخدر)

 1. glue-sniffing /ˈɡluː snɪfɪŋ /

مصرف مواد مخدر استنشاقی

 1. intoxicated /ɪnˈtɑːksɪkeɪtɪd /

مست

 1. angel dust /ˈeɪndʒl dʌst /

گرد فرشته

 1. dope /doʊp /

مواد مخدر

 1. hungover /ˌhʌŋˈoʊvər /

خمار

 1. LSD /ˌel es ˈdiː /

ال‌ اس‌ دی

 1. drink /drɪŋk /

نوشیدنی الکلی

 1. joint /dʒɔɪnt /

سیگار ماریجوانا

 1. ecstasy /ˈekstəsi /

اکستازی

 1. alcoholism /ˈælkəhɑːlɪzəm /

اعتیاد به نوشیدنی‌های الکلی

 1. wasted /ˈweɪstɪd /

مست

 1. hangover /ˈhæŋoʊvər /

خماری

 1. Mickey Finn /ˌmɪki ˈfɪn /

میکی فین

 1. cigarette /ˌsɪg.əˈret /

سیگار

 1. cut /kʌt /

مخلوط کردن (مواد مخدر)

 1. hard drug /ˌhɑːrd ˈdrʌɡ /

ماده مخدر قوی

 1. smack /smæk /

هروئین

 1. detoxify /ˌdiːˈtɑːksɪfaɪ /

سم زدایی کردن

 1. ketamine /ˈkiːtəmiːn /

کتامین

 1. keep off /kip ɔf /

دوری کردن (از)

 1. meth /meθ /

شیشه (مواد مخدر)

 1. temazepam /təˈmæzɪpæm /

تمازپام (قرص)

 1. soft drug /ˌsɔːft ˈdrʌɡ /

مواد مخدر نرم

 1. bong /bɑːŋ /

قلیان مخصوص ماری جوانا

 1. hooked /hʊkt /

معتاد

 1. fetal alcohol syndrome /ˌfiːtl ˈælkəhɔːl sɪndroʊm /

ناهنجاری‌ های جنینی ناشی از الکل

 1. valium /ˈvæliəm /

(قرص) والیوم

 1. narcotic /nɑrˈkɑtɪk /

اعتیاد آور

 1. peyote /peɪˈoʊti /

پیوت

 1. drink /drɪŋk /

مشروب نوشیدن

 1. smoke /smoʊk /

دود

 1. intoxicant /ɪnˈtɑːksɪkənt /

مشروبات الکلی

 1. dependence /dɪˈpɛndəns /

وابستگی

 1. passive smoking /ˌpæsɪv ˈsmoʊkɪŋ /

دود دست دوم سیگار

 1. addict /ˈædɪkt /

معتاد

 1. amphetamine /æmˈfetəmiːn /

آمفتامین

 1. boozy /ˈbuːzi /

الکلی

 1. hashish /ˈhæʃiːʃ /

حشیش

 1. jack up /ʤæk ʌp /

(مواد مخدر) تزریق کردن

 1. addicted /əˈdɪk.tɪd /

معتاد

امیدوارم مقاله Addiction اعتیاد برای شما مفید باشه.

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.