بیشتر بدانید...
4 مهارت اصلی
یادگیری 4 مهارت اصلی خواندن نوشتن گرامر مکالمه
شروع یادگیری
کتابخونه سایت
بیش از 100 نوع کتاب آموزشی
بریم کتابخونه
Previous slide
Next slide

accident تصادف

accident تصادف

accident تصادف

برای دانلود پی دی اف لغات  accident تصادف کلیک کنید:

English with Mandana

 • 1.

accident

/ˈæk.sɪ.dənt /

تصادف

 • 2.

backfire

/bˈækfaɪɚ /

صدا دادن موتور ماشین به خاطر انفجار درون لوله اگزوز

 • 3.

beep

/bip /

بوق

 • 4.

beep

/bip /

بوق زدن

 • 5.

black ice

/blˈæk ˈaɪs /

یخ شفاف (روی جاده)

 • 6.

blind

/blɑɪnd /

کور (پیچ و …)

 • 7.

blind spot

/blaɪnd spɑt /

نقطه کور (وسایل نقلیه)

 • 8.

block

/blɑk /

مسدود کردن

 • 9.

block in

/blˈɑːk ˈɪn /

راه اتومبیل دیگری را مسدود کردن

 • 10.

blowout

/ˈbloʊaʊt /

لاستیک پنچر

 • 11.

bottleneck

/ˈbɑːtlnek /

تنگراه

 • 12.

break down

/breɪk daʊn /

خراب شدن

 • 13.

breakdown lane

/bɹˈeɪkdaʊn lˈeɪn /

شانه راه

 • 14.

breath test

/ˈbreθ test /

سنجش تنفس

 • 15.

bump

/bʌmp /

تصادف جزیی

 • 16.

bypass

/ˈbaɪpæs /

جایی را دور زدن

 • 17.

carjacking

/ˈkɑːrdʒækɪŋ /

ماشین‌دزدی (در حالی که راننده داخل آن حضور دارد)

 • 18.

car pool

/kˈɑːɹ pˈuːl /

هم‌سفری

 • 19.

claim a life

/klˈeɪm ɐ lˈaɪf /

جان کسی را گرفتن

 • 20.

closure

/ˈkloʊʒər /

(عمل) بستن

 • 21.

collide

/kəˈlaɪd /

تصادف کردن

 • 22.

collision

/kəˈlɪʒən /

تصادف

 • 23.

commute

/kəmˈjut /

رفت و آمد کردن (مکرر یا روزانه)

 • 24.

concertina

/ˌkɑːnsərˈtiːnə /

مانند آکاردئون تا شدن (ناشی از تصادف)

 • 25.

contraflow

/kˌɑːntɹəflˈoʊ /

ضد جریان

 • 26.

crash

/kræʃ /

تصادف

 • 27.

cordon off

/kˈɔːɹdən ˈɔf /

(جاده و …) با کمربند حفاظتی مسدود کردن

 • 28.

crash-test

/kɹˈæʃtˈɛst /

آزمایش تصادف انجام دادن

 • 29.

crumple zone

/kɹˈʌmpəl zˈoʊn /

بخش انعطاف‌پذیر اتومبیل (اتومبیل)

 • 30.

detour

/dɪˈtʊr /

جاده فرعی

 • 31.

ding

/dˈɪŋ /

فرورفتگی جزیی (روی بدنه اتومبیل و …)

 • 32.

diversion

/daɪˈvɜrʒən /

راه جایگزین (هنگام بسته بودن راه اصلی)

 • 33.

double-park

/dˈʌbəlpˈɑːɹk /

پارک دوبل کردن

 • 34.

drink-driver

/dɹˈɪŋkdɹˈaɪvɚ /

راننده مست

 • 35.

drink-driving

/ˌdrɪŋk ˈdraɪvɪŋ /

رانندگی در مستی

 • 36.

drive time

/dɹˈaɪv tˈaɪm /

ساعت رانندگی

 • 37.

driving under the influence

/ˈdraɪvɪŋ ˈʌndər ði ˈɪnfluəns /

رانندگی در حالت غیرعادی

 • 38.

driving while intoxicated

/ˈdraɪvɪŋ waɪl ɪnˈtɑksəˌkeɪtəd /

رانندگی در حالت مستی

 • 39.

fender bender

/ˈfɛndər ˈbɛndər /

تصادف جزیی (اتومبیل)

 • 40.

filter

/ˈfɪltər /

گردش به چپ یا راست کردن (در تقاطع به علت ترافیک بودن مسیر مستقیم)

 • 41.

gridlock

/ɡɹˈɪdlɑːk /

راه‌بندان

 • 42.

head-on

/hɛd-ɑn /

شاخ به شاخ (تصادف)

 • 43.

hit-and-run

/hˈɪtændɹˈʌn /

بزن و در رو (تصادف جاده‌ای)

 • 44.

honk

/hɑŋk /

بوق زدن (اتومبیل)

 • 45.

honk

/hɑŋk /

بوق (اتومبیل و …)

 • 46.

horn

/hɔːrn /

بوق

 • 47.

hot-wire

/hˈɑːtwˈaɪɚ /

بوسیله سیم‌های زیر فرمان (اتومبیل و …) روشن کردن

 • 48.

insure

/ɪnʃˈʊɹ /

بیمه کردن

 • 49.

jack

/ʤæk /

جک (اتومبیل و …)

 • 50.

jackknife

/ʤæknaɪf /

به شکل هفت درآمدن (وسیله نقلیه دوکابینه)

 • 51.

jack up

/ʤæk ʌp /

جک زدن (اتومبیل)

 • 52.

jam

/dʒæm /

راه‌بندان

 • 53.

joyriding

/ˈdʒɔɪraɪdɪŋ /

سواری با اتومبیل دزدی

 • 54.

jumper cable

/dʒˈʌmpɚ kˈeɪbəl /

(یکی از دو) کابل اتصال باطری به باطری (اتومبیل)

 • 55.

jump lead

/dʒˈʌmp lˈiːd /

(یکی از دو) کابل اتصال باطری به باطری (اتومبیل)

 • 56.

jump-start

/ʤʌmp-stɑrt /

باطری به باطری کردن (اتومبیل)

 • 57.

misfire

/ˌmɪsˈfaɪər /

درست کار نکردن (موتور اتومبیل و…)

 • 58.

nose to tail

/nˈoʊz tə tˈeɪl /

پشت به پشت (اتومبیل‌ها در ترافیک سنگین)

 • 59.

obstruct

/əbˈstrʌkt /

مانع شدن

 • 60.

obstruction

/əbˈstrʌkʃən /

مانع

 • 61.

off-street

/ˈɔfstɹˈiːt /

خارج از خیابان عمومی (پارکینگ)

 • 62.

on-street

/ˌɑːnstɹˈiːt /

در خیابان

 • 63.

pile-up

/paɪl-ʌp /

تصادف زنجیره‌ای

 • 64.

plough into

/plˈaʊ ˌɪntʊ /

محکم (به چیزی) کوبیدن

 • 65.

pull over

/pʊl ˈoʊvər /

کنار زدن (اتومبیل)

 • 66.

push-start

/pˈʊʃstˈɑːɹt /

با هل روشن کردن (اتومبیل)

 • 67.

queue

/kju /

صف

 • 68.

rat run

/ɹˈæt ɹˈʌn /

خیابان فرعی و تنگ (مورد استفاده هنگام ترافیک)

 • 69.

rear-end

/ɹˈɪɹˈɛnd /

از پشت (به اتومبیل و …) زدن

 • 70.

roadblock

/ˈroʊdblɑːk /

راه‌بند

 • 71.

roadkill

/ɹˈoʊdkɪl /

کشتن حیوان در خیابان با وسیله نقلیه

 • 72.

road rage

/ˈroʊd reɪdʒ /

خشم جاده‌ای

 • 73.

roadworks

/ˈroʊˌdwɜrks /

تعمیرات جاده‌ای

 • 74.

rollover

/ɹˈoʊloʊvɚ /

واژگونی (اتومبیل)

 • 75.

RTA

/ɑr-ti-eɪ /

تصادف رانندگی

 • 76.

run over

/rʌn ˈoʊvər /

زیر گرفتن

 • 77.

rush hour

/ˈrʌʃ.ɑʊr /

ساعت شلوغی

 • 78.

shed

/ʃɛd /

انداختن

 • 79.

shunt

/ʃˈʌnt /

تصادف از پشت

 • 80.

skid

/skɪd /

سر خوردن (به خاطر محکم ترمز گرفتن)

 • 81.

skid

/skɪd /

لغزش

 • 82.

slam

/slæm /

کوبیدن

 • 83.

slam into

/slˈæm ˌɪntʊ /

محکم به چیزی کوبیدن

 • 84.

slam against

/slˈæm ɐɡˈɛnst /

محکم به چیزی کوبیدن

 • 85.

smash

/smæʃ /

محکم کوبیدن

 • 86.

smash-up

/smˈæʃˈʌp /

تصادف سنگین

 • 87.

snarl-up

/snˈɑːɹlˈʌp /

راهبندان

 • 88.

speeding

/ˈspiːdɪŋ /

سرعت غیرمجاز

 • 89.

stall

/stɔːl /

ناگهان متوقف شدن

 • 90.

tail

/teɪl /

دمرانی کردن

 • 91.

tail back

/teɪl bæk /

ادامه داشتن (ترافیک)

 • 92.

tailback

/ˈteɪlbak /

راه‌بندان

 • 93.

toot

/tuːt /

بوق

 • 94.

toot

/tuːt /

(بوق، شیپور و …) زدن

 • 95.

total

/ˈtoʊt̬.əl /

داغون کردن

 • 96.

tow truck

/toʊ trʌk /

یدک‌کش

 • 97.

traffic

/ˈtræf.ɪk /

ترافیک

 • 98.

traffic jam

/ˈtræf.ɪkˌdʒæm /

راه‌بندان

 • 99.

travel-sick

/tɹˈævəlsˈɪk /

دچار حالت تهوع (در اثر سفر با وسایل نقلیه)

 • 100.

warning triangle

/wˈɔːɹnɪŋ tɹˈaɪæŋɡəl /

مثلث خطر

 • 101.

whiplash injury

/ˈwɪplæʃ ɪndʒəri /

آسیب شلاقی گردن

 • 102.

wreck

/rek /

لاشه (هواپیما، کشتی و …)

 • 103.

wreckage

/ˈrekɪdʒ /

لاشه (هواپیما و …)

 • 104.

write-off

/ˈraɪt ɔːf /

ماشین تصادفی به‌شدت خسارت‌دیده

امیدوارم مقاله accident تصادف برای شما مفید باشه.

آخرین مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری مقاله

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
Email
Set your categories menu in Header builder -> Mobile -> Mobile menu element -> Show/Hide -> Choose menu
سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن پستهایی که دنبال آن هستید.