گرامر

گرامر wh-question

سوالات WH (که به آنها سوالات چهارجهتی هم گفته می‌شود) در زبان انگلیسی برای جلب اطلاعات مشخص از فاعلی خاص یا موضوع مورد نظر به کار می‌روند. این سوالات با واژه‌های WH (who, what, when, where, why, how) آغاز می‌شوند و به جواب‌گویی برای اطلاعاتی که نیاز است در جمله ایجاد کنند. در زیر نحوه ساخت و استفاده از سوالات WH در زبان انگلیسی توضیح داده شده است:

1. **Who:** این سوال به موضوع فردی یا افرادی که نقش مهمی در جمله دارند پرسش می‌کند.
– Who is that girl? (آن دختر کیست؟)

2. **What:** این سوال برای جلب اطلاعات در مورد چیزها یا اشیا به کار می‌رود.
– What is your favorite book? (کتاب مورد علاقه شما چیست؟)

3. **When:** این سوال درخواست اطلاعات در مورد زمان و تاریخ را مطرح می‌کند.
– When is the party? (جشن کی است؟)

4. **Where:** این سوال برای پرسش در مورد مکان یا مکانی خاص استفاده می‌شود.
– Where did you go on vacation? (تعطیلات کجا رفتید؟)

5. **Why:** این سوال برای درخواست توضیحات و دلایل پشت یک عمل یا واقعه به کار می‌رود.
– Why are you late? (چرا دیر کرده‌اید؟)

6. **How:** این سوال برای جلب اطلاعات در مورد نحوه انجام یک عمل به کار می‌رود.
– How did you solve the problem? (مشکل را چگونه حل کردید؟)

برای ساخت سوالات WH، واژه WH مورد نظر به عنوان کلمه مقدمه‌ای به جمله اضافه می‌شود و سپس ترتیب فعل و فاعل برعکس می‌شوند. سپس مکمل مورد نظر به عنوان جواب به سوال اضافه می‌شود. برای مثال:

– **Statement (جمله تصریحی):** He is reading a book.
– **Question (سوال):** What is he reading? (او چه کتابی می‌خواند؟)

– **Statement:** They went to the beach yesterday.
– **Question:** Where did they go yesterday? (آن‌ها دیروقت به کجا رفتند؟)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *