گرامر

گرامر supposed to

گرامر supposed to

در این مقاله قصد داریم همراه ماندانا، در مورد موضوع گرامر supposed to صحبت کنیم.

بی مقدمه میریم سراغ این گرامر آسون و کاربردی:

با قرار گرفتن فعل کمکی در کنار فعل اصلی درجه ای از احتمال، التزام، ضروریت، امکان پذیر بودن و یا توانایی را به آن اضافه می کنند.

کاربرد اولیه be supposed to  (ملزم بودن که)اضافه کردن حس التزام به فعل اصلی است.

زمانی از آن ها استفاده می کنیم که بخواهیم بگوییم که انجام فعالیت و یا رفتاری از ما انتظار می رود یا ملزم به انجام آن هستیم.

گرامر supposed to

گرامر supposed to

شکل گذشته be supposed to در زبان انگلیسی:

استفاده از این ساختار در قالب was/were supposed to  نیز امکان پذیر است. از شکل گذشته آن استفاده می کنیم که درباره انتظارات محقق نشده گذشته حرف بزنیم. یعنی اینکه انتظار داشته ایم چیزی در گذشته عملی شود ولی این اتفاق نیفتاده است.

 Journalists are supposed to be politically neutral
 The show is supposed to be good
 Young people are supposed to rebel against the Establishment
This wasn’t how it was supposed to happen
 Vitamin C is supposed to prevent colds
 Foxes are supposed to be wily creatures
 He produced a hand-written list of nine men he was supposed to kill
 This coat was supposed to keep rain out, but water has soaked through
 The concert was supposed to be a charity event but it had strong political overtones
 The ghost of Lady Margaret is supposed to haunt this chapel
امیدوارم گرامر گرامر supposed to  برای شما مفید باشه.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *