گرامر

گرامر should

گرامر should

کلمه should کاربرد های زیادی در زبان دارد و در کتاب ها و فیلم ها حتما این کلمه به گوش شما خورده است ما در اینجا تمام کاربرد های shouldرا برایتان میگوییم :

 

گرامر should

گرامر should

کاربرد و گرامر should

 • اولین کارایی این کلمه برای زمانی که میخواهیم درباره رفتار دیگران و نشان دادن موضوع درست و مناسب و یا اخلاقی صحبت کنیم

مثال :

I should have stayed aut of it

من باید از انها  دور می ماندم

 

It the bell rings why should we run

اگر زنگ به صدا در می اید چرا باید بدوییم ؟

 

 • دومین کاربرد ان منفی کردن should با اضافه کردن nat به ان ساخته میشود.
  فرم کوتاه ان به صورت shouldn`t است که پرکاربرد تراست که برای زمانی که رفتاری یا کاری از نظر ما مناسب نیست استفاده میشود.

مثال :

You should not be so hard on yourself

نباید اینقدر به خودت سخت بگیری

 

But they shouldn`t be doing this

اما انها نباید این کار را میکردند

 • سومین کاربرد should وقتی که میخواهیم به کسی چیزی را توصیه کنیم یا پیشنهاد بدهیم

مثال :

May be we should go name

شاید باید بریم خونه

That is the way it should be mama says

مامان میگوید که باید همین طور باشد

 

 • چهارمین کاربرد should برای موقعی است که چیزی را که توقع انرا داشته ایم ولی اتفاق نیافته است.
 •  پنجمین کاربرد should زمانی که باور داریم چیزی اتفاق میفتد که درست است.
 • ششمین کاربرد این کلمه به عنوان گذشته کلمه shall است مخصوصا زمانی میخواهیم نقل و قول کنیم.
 • این کاربرد should بعد از کلمه that است و برای یه پیشنهاد یا توصیه استفاده میشود ( استفاده از این کلمه الزامی نیست )

مثال :

I am not a man that i should repay kindness with ingratitude

من مرد نیستم که محبت را با ناسپاسی جبران کنم

 

No,that shold be plenty of time

نه .باید زمان زیادی باشد

 

 • واژه should وقتی که با فاعل i ,w استفاده میشود برای موقعیتی که گوینده از موضوع مطمئن نیست و شک دارد

مثال :

Maybe we should go home

شاید باید بریم خونه

MAYBE I SHOULD HAVE LOOKED FOR MAY SISTER

شاید باید به دنبال خواهرم میرفتم

 

 • کاربرد این کلمه وقتی گوینده میخواهد موافقتش را با تاکید زیاد موضوعی را بیان کند استفاده میشود
 • کاربرد SHOULD برای زمانی که بعد از کلمات پرسشی HOW,WHO,WHY,WHAT استفاده میشود.
  به این معناست که گوینده از یک پیشنهاد یا یا رفتار احساس ناخوشایندی داشته است

مثال :

WAY SHOULD I ENVY THEM?

چرا باید به انها حسادت کنم ؟

 

WAY SHOULD YOU BE ASHAAMED

چرا باید خجالت بکشی؟

 

 • یازدهمین کاربرد SHOULD زمانی است که گوینده در موقعیتی ویژه قرار دارد که غافلگیر میشود

مثال :

IT SHOULD HAVE BEEN AN EXCITING DISCOVERY

باید کشف هیجان انگیزی بود.

 • دوازدهمین کاربرد وقتی که should بعد از کلمه that و بعد از یک صفت در جمله است که صفت یک احساس را بیان می کند
 • سیزدهمین و اخرین کاربرد SHOULD زمانی که گوینده حالت مودبانه و رسمی میگیرد استفاده میشود

مثال :

We finally decided the pros out weighted the cons and I should make the call.

ما در نهایت تصمیم گرفتیم که افراد حرفه‌ای معایب را سنگین کنند و من باید تماس بگیرم.

 

I should be willing to work night and day if it could only be accomplished

من باید مایل باشم که شب و روز کار کنم اگر فقط می توان آن را انجام داد.

سوال و جواب کردن با should

برای تبدیل جملات خبری به سوالی نیازی به فعل کمکی ندارد.
خود shouldبه تنهایی کافی است برای سوال و جواب کردن should  را به ابتدای جمله منتقل میشود.
بعد از ان فاعل به ان اضافه میشود تا به حالت سوالی در اید

مثال :

Why should we agree?

                                  چرا باید توافق کنیم؟

 

Why should we expect that to change?

چرا باید انتظار تغییر آن را داشته باشیم؟

 

پاسخ کوتاه به سوالات بلی و خیر

برای ساخت پاسخ کوتاه  به این سوالات در ابتدا فاعل و سپس should  قرار میگیرد.
زمانی که بخواهید جملات سوالی را منفی کنید باید به جای should  از (should)   استفاده کنید.

سوال های دارای کلمات پرسشی

برای ساخت سوالاتی که با کلمات پرسشی شروع میشود.
باید کلمه پرسشی ابتدای جمله باشد و بعد از ان فعل کمکی  (should) به ان اضافه میشود که طرز ساخت ان به صورت

Wh+should+subgect+simple verb?

در ساختن سوال میتوانیم از همه کلمات پرسشی استفاده کنیم

مثال :

What should the company do?

شرکت باید چه کار کند؟

Why should we agree?

چرا باید توافق کنیم ؟

 

حالت مجهول فعل should

برای ساخت فعل  مجهول از انواع فعل ( to be) استفاده میکنیم.
با توجه به اینکه  بعد از فعل should  وسایر فعل های وجهی میبایست از حالت ساده فعل استفاده کرد.
در این حالت نیز  به صورت ساده فعل to be یا همان be  استفاده میشود.
در نهایت صورت مجهول فعل should  به صورت زیر خواهد بود :

Should+be+past participle

 

مثال :

That is the way it should be, Mama says.

مامان می‌گوید که باید همین‌طور باشد.

 

Well… Yancey, maybe you’re the one I should be careful about.

خب… یانسی، شاید تو کسی هستی که باید مراقبش باشم .

جمع بندی گرامر should

فعل کمکی should  یکی از فعل های کمکی وجهی است که به همراه فعل اصلی ساده استفاده میشود.

shouldفعل کمکی است که علاوه بر زمان حال ممکن است به زمان گذشته و اینده نیز اشاره دارد.

امیدوارم  از این مطالب استفاده کافی را برده باشید و گرامر should برای شما مفید باشه.

مطالب مرتبط:

 need to

 have to 

گرامر might

گرامر must

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *