گرامر

گرامر question with that clause

سوالات با عبارت “that clause” در زبان انگلیسی به منظور پرسش در مورد اطلاعات موجود در یک جمله با عبارت “that clause” یا عبارت فرعی “that” ایجاد می‌شوند. این نوع سوالات برای درخواست توضیحات بیشتر در مورد عبارت فرعی “that” و اطلاعاتی که در آن وجود دارد، به کار می‌روند. عبارت “that clause” معمولاً جزو عبارات معنایی و توصیفی است که در جمله اصلی ظاهر می‌شوند.

ساختار سوالات با عبارت “that clause” به شکل زیر است:

1. **Question Word (کلمه سوالی):** ابتدا کلمه سوالی مانند “what,” “who,” “where,” “when,” “why,” “how,” و غیره قرار می‌گیرد.

2. **Auxiliary Verb (فعل کمکی):** سپس فعل کمکی مناسب به تصریح و زمان جمله اصلی به کار می‌رود. این فعل کمکی باید به تصریح جمله اصلی “that clause” بپیوندد.

3. **Subject (فاعل):** در نهایت، فاعلی که به عنوان فاعل جمله اصلی در “that clause” عمل می‌کند را مشخص می‌کنیم.

در ادامه یک مثال آورده شده و ساختار سوالات با عبارت “that clause” توضیح داده شده است:

**جمله اصلی:** She said that he would arrive at 6 o’clock.

**سوال با “that clause”:**

– **What** did she say?
– **What** did she say **about him**?
– **When** did she say that he would arrive?
– **Why** did she say that he would arrive at 6 o’clock?
– **How** did she say that he would arrive at 6 o’clock?

توجه داشته باشید که ساختار سوالات با “that clause” بسیار وابسته به متن و مفهوم جمله اصلی است. این نوع سوالات به منظور درخواست توضیحات بیشتر از جمله اصلی و عبارت “that clause” مورد استفاده قرار می‌گیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *