گرامر

گرامر all every whole

گرامر all every whole

سلام خدمت همراهان و دوستان انگلیسی با ماندانا  اکثر زبان آموزان گرامر all every whole را نمی دانند. در این مقاله همراه ما باشید تا با هم به تفاوت این دو گرامر را بدانیم، تا در مکالمه به درستی استفاده کنیم.

 

All، Whole و Every هر سه جزئی از صفات شمارشی هستند که به عنوان معرف یا حروف تعیین (Determiners) به کار می روند، آنها کلیت یا کامل بودن را بیان می کنند. گاهی اوقات می توان هر سه  را انتخاب کرد. اما تفاوت های عمده ای در کاربرد آنها وجود دارند و All، Whole و Every همیشه نمی توانند به جای یکدیگر به کار بروند. حالا می خواهیم به صورت جزئی به این سه معرف ها نگاهی انداخته و کاربردهای متفاوت آن ها را مورد بررسی قرار دهیم.

 

  • All می توانند به اسم ها یا ضمایر مفرد یا اسم ها یا ضمایر جمع اشاره داشته باشد
  • Whole اساساً با اسامی مفرد استفاده می شود. گاهی اوقات به عنوان یک صفت توصیفی با اسم های جمع استفاده می شود و معمولاً با ضمایر قابل استفاده نیست.
  • ما از EVERY برای صحبت در مورد مسائل به صورت گروهی بیشتر استفاده می کنیم. تعدادی از افراد یا چیزها کنار هم قرار می گیرند و ما برای توصیف آن ها باید از Every استفاده می کنیم.  EVERY معمولاً برای تعداد زیادی از یک چیز به کار می رود و هرگز برای دو چیز یا دو نفر به کار نمی رود.

 

 

کاربرد ALL

All به یک عدد کلی یا موجودیت کلی یک شیء دلالت دارد. یک عدد یا موجودیت ناقص را می توان با استفاده از شکل منفی آن یعنی not all بیان کنیم.

 

All با اسم مفرد

ما All را در دو ساختار می توانیم با اسامی مفرد به کار می بریم ساختار اول All با ضمایر و سپس با اسم به کار می رود ولی در ساختار دوم ضمیری بعد از all قرار نمی گیرد و مستقیم بعد از آن اسم می آید.

 

شایع ترین کاربرد All با اسم مفرد (AllDeterminer+ Noun)

معرف هایی که در این ساختار می توانند به کار بروند به این صورت می باشند

  • حرف تعریف The
  • صفت اشاره
  • صفات ملکی
  • اسامی ای که با ‘s  همراه هستند

هنگامی که این ساختار (AllDeterminer+ Noun) فاعل یا عبارت فاعلی باشند فعل معمولا به صورت مفرد در جمله می آید. در حالی که وقتی که این ساختار به یک گروه یا تیم (team, committee, school, or family) اشاره کند فعل جمله (مثال 3 ، 4 و 5) باید به صورت جمع بیاید.

All the factory was on fire

تمام کارخانه در آتش سوخت

All my collection of old books has been stolen

تمام مجموعه کتاب های قدیمی من به سرقت رفته است.

All the school know that the principal has won the lottery

or  All the school knows that the principal has won the lottery

همه مدرسه می دانند که مدیر در قرعه کشی برنده شده است.

All my family are coming to dinner tomorrow

همه خانواده من فردا شام می آیند.

All my family is coming to dinner tomorrow

همه خانواده من فردا شام می آیند.

All the President’s team are standing for re-election

همه تیم های رئیس جمهور برای انتخاب مجدد کاندید شده اند.

All this rubbish must be cleared up at once

همه این زباله ها باید به یکباره پاک شوند!

I want you to clear up all this rubbish

من از شما می خواهم که همه زباله را پاک کنید.

گرامر all every whole

کاربرد دوم All با اسم مفرد (All+ Noun) 

این ساختار از آن جهت که تنها می تواند با اسامی غیر شمارش یا غیرقابل شمارش (water, oxygen, philosophy) استفاده شوند خیلی رایج نیست.

All water is wet

تمام آب خیس است.

I want all alcohol removed from this school

من می خواهم تمام الکل از این مدرسه حذف شود.

All sport is good for you

همه ورزش ها برای شما خوب هستند.

All poetry is not necessarily good poetry

همه شعرها لزوما شعر خوب نیستند.

Not all poetry is good poetry.

همه شعرها شعر خوب نیستند.

 

 

All با اسم جمع

اسامی جمع  همانطور که شما میدانید به اسامی گفته می شود که بیشتر از یک عدد هستند و اغلب با S جمع بسته می شوند. همانند کاربرد All با اسم مفرد در اینجا نیز ما از همان دو ساختار پیشین استفاده می کنیم.

ALL houses need to have a roof

همه خانه ها نیاز به سقف دارند.

 

به مثال بالا دقت کنید گوینده می گوید تمامی خانه ها نیاز به سقف دارند و در این مسئله استثنائی وجود ندارد. ما به تمامی خانه ها به صورت کلی نگاه می کنیم ولی شرایطی نیز وجود دارد که ما باید از میان یک گروه خاص صحبت کنیم. در این صورت به این صورت بیان می کنیم:

All of the houses need to have a roof

در اینجا ما پیش از این در مورد چندخانه ی خاص صحبت کردیم و الان زمان آن فرا رسیده است که یک مرتبه دیگر به تمامی آن ها اشاره کنیم.

علاوه بر این دو کاربرد ما All را زمانی که بخواهیم یک عمومی سازی انجام دهیم نیز به کار می بریم به عنوان مثال:

All turtles are slow

همه لاک پشت ها کند هستند. (منظور این است که به صورت کلی تمامی فیلم ها در دنیا کند هستند)

گرامر all every whole

کاربرد All به عنوان قید 

گاهی اوقات در زبان انگلیسی ما به منظور اینکه معنی صفت را کامل کنیم All را به صورت قید استفاده می کنیم (مثال 1 و 2 در جملات پایین) و در شرایطی نیز به صورت قید به کار می رود تا معنی حروف اضافی را تکمیل کند(مثال 3 و 5 در جملات پایین).

She was all sad about having to go home

او از اینکه باید به خانه برود غمگین بود.

This is an all European research project

این یک پروژه تحقیقاتی کاملا اروپایی است.

We drove all through the night

تمام شب را رانندگی کردیم.

Help, there are horrible insects all over the place

کمک کنید، حشرات وحشتناک در همه جا وجود دارد.

The success of this company is all down to good management

موفقیت این شرکت به مدیریت خوب بستگی دارد.

 

کاربرد Whole

Whole به عنوان ضمیر شمارشی

Whole به عنوان ضمیر شمارشی فقط با اسم های مفرد، اعم از اسم های قابل شمارش مفرد یا اسم های غیر قابل شمارش مفرد قابل استفاده است. دقیقاً مانند یک صفت معمولی در ساختارهای زیر استفاده می شود:

{determiner + whole + noun} یا {determiner + whole + adjective + noun} 

(اسم +  Whole+معرف ها) یا (اسم + صفت +  Whole+معرف ها)

در این ساختار Whole هم معنی all است ولی ساختار آن ها متفاوت هستند. ولی اگر بخواهیم دقیق با تفاوت معنایی این دو توجه کنیم باید گفت که Whole برای نشان داد کلیت یک مجموعه اشاره دارد و نه اجزای تشکیل دهنده ی آن. بنابراین زمانی که ما به اسامی جمع مانند team, committee, school, or family اشاره می کنیم فعل بعد از آن ها باید به صورت مفرد به کار روند.

You will tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth

شما حقیقت را خواهید گفت، تمام حقیقت، و چیزی جز حقیقت را نخواهید گفت.

This whole story has been made up

تمام این داستان ساخته شده است.

We’ll have to repaint the whole room

ما باید کل اتاق را دوباره رنگ کنیم.

There was a whole complicated dossier to fill in

یک پرونده کاملاً پیچیده برای حل کردن وجود داشت.

The whole English team was welcomed at Buckingham Palace

از کل تیم انگلیسی در کاخ باکینگهام استقبال شد.

The whole committee was in favor of the motion

کل کمیته موافق این طرح بود.

Our whole family like to meet up once each year

تمام خانواده ما دوست دارند هر سال یک بار یکدگیر را ملاقات کنیم.

گرامر all every whole

Whole به عنوان صفت

گاهی اوقات whole به عنوان یک صفت توصیفی، مترادف entireیا complete عمل کند. در این کاربرد، می تواند اسامی جمع را نیز به کار برد.

Whole collections of Roman bronzes are extremely rare

کل کلکسیون برنزهای رومی بسیار نادر است.

The tsunami washed away whole sections of the coastline

سونامی تمام بخش های خط ساحلی را شسته است.

We only sell whole computers, not the separate components

ما فقط کامپیوترهای کامل را می فروشیم، نه قطعات جداگانه.

Whole oranges are used to make the best marmalade

از پرتقال کامل برای تهیه بهترین مارمالاد استفاده می شود.

 

Whole به عنوان اسم 

یکی از کاربردهای Whole به عنوان اسم است مخصوصا زمانی که با حرف تعریف نامعین (the, a, an) به کار بروند. در این صورت whole به معنی کل یک نهاد یا شیء معنی می شود.

Two halves make a whole

دو نیمه یک کل را تشکیل می دهند.

The whole of France was waiting for the news

کل فرانسه منتظر این خبر بودند.

The whole of the USA is covered by snow

کل آمریکا پوشیده از برف است.

Here are statistics for the whole of Britain

در اینجا آمار کل بریتانیا آمده است.

The whole of our history has been marked by political rivalry

کل تاریخ ما با رقابت سیاسی مشخص شده است.

The whole of the city was without electricity

تمام شهر بدون برق بود.

On the whole (As a whole), I think the exhibition is rather good

در کل (به طور کلی) به نظر من نمایشگاه نسبتاً خوبی است..

I thought  he’d eat some of the cake, but not the whole of it

فکر می کردم او مقداری از کیک را می خورد، اما نه کل آن را!

 

کاربرد Every

Every + اسم مفرد 

ما بعد از Every از اسم مفرد استفاده می کنیم:

Every house on the street looks the same

هر خانه در خیابان شبیه به هم است.

در اینجا ما خانه ها را به طور جمعی به عنوان یک گروه در نظر می گیریم. هر خانه در آن گروه یکسان به نظر می رسد. آنها طرح یکسانی دارند، تعداد پنجره های یکسانی دارند، به یک رنگ ، رنگ آمیزی شده اند. هر خانه در خیابان شبیه به هم است.

 

Every + عدد + اسم جمع 

Every می تواند دفعات تکرار یک اتفاق را نشان می دهد. مثلا:

I take a break every two hours

من هر دو ساعت یکبار استراحت می کنم.

Every two hours

هر دو ساعت یکبار

Every ten days

هر ده روز

Every five minutes

هر پنج دقیقه

 

تفاوت بین ALL و EVERY چیست؟

یک راه ساده برای به خاطر سپردن این است که All با اسم جمع + فعل جمع هم به کار می رود ولی این در حالی است که Every با اسم مفرد + فعل مفرد است. Every همچنین می تواند به معنی “بدون استثنا” باشد.

All students receive a certificate

همه دانش آموزان گواهینامه دریافت می کنند. (Studentsیک اسم جمع است – receiveیک فعل جمع است)

Every student receives a certificate

هر دانش آموز گواهینامه دریافت می کند. (Student یک اسم مفرد است – receivesیک فعل مفرد است)

ما از All با اسامی غیرقابل شمارش (و نه Every) استفاده می کنیم زیرا نمی توان آنها را به صورت جداگانه شمارش کرد.

I like all music

من همه موسیقی را دوست دارم (NOT every music- شما نمی توانید موسیقی را بشمارید)

Place all luggage on the scales

تمام چمدان ها را روی ترازو بگذارید. (NOT every luggage – شما نمی توانید چمدان ها را بشمارید)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *