گرامر

گرامر ضمایر موصولی(Relative Clauses)

گرامر ضمایر موصولی

سلام خدمت همراهان و دوستان انگلیسی با ماندانا  اکثر زبان آموزان گرامر ضمایر موصولی(Relative Clauses)  را نمی دانند. در این مقاله همراه ما باشید تا با هم به تفاوت این دو گرامر را بدانیم، تا در مکالمه به درستی استفاده کنیم.
ضمایر موصولی دو عبارت را بهم مرتبط می سازند و از آن جاییکه clause ها در گرامر پیشرفته استفاده می شوند با استفاده از این ضمایر جملات پیچیده‌تری را می‌سازیم و یادگیری این مبحث امروز ضروری و مهم است. با توجه به اسمی که عبارات موصولی آن را توصیف می‌کند باید ضمیر موصولی درست انتخاب شود.

فاعل: who – which – that

مفعول: who/whom –which – that – when /where / why

ملکی: whose – whose

انواع Relative Clauses

جمله‌واره‌های موصولی تعریف‌کننده دو کاربرد دارند:

1. وقتی ضمیر موصولی در نقش فاعل است:

می توان از Who برای اشخاص، Which برای چیزها و That برای هم اشخاص و هم چیزها استفاده کرد.
جمله واره موصولی می تواند بعد از فاعل یا بعد از مفعول در جمله بیاید.
ضمیر موصولی قابل حذف نیست.

مثال: (جمله واره بعد از مفعول)
She’s looking for a teacher who / that can teach Grammar well.

he has a daughter who / that is a nurse.

They bought a car which / that is very old.

I live in a house which / that has four bedrooms.

مثال: (جمله واره بعد از فاعل)
The teacher who / that teaches English here is very friendly.

The girl who / that phoned is Ali’s sister.

The watch which / that costs $500 is over there.

The flat which / that belongs to David is in LA.

2. وقتی ضمیر موصولی در نقش مفعول است:
در این نوع از جملات اگر بخواهیم می‌توانیم ضمیر موصولی را حذف کنیم. اینجا هم جمله‌واره موصولی می‌تواند بعد از فاعل یا بعد از مفعول در جمله بیاید.

مثال: (جمله واره بعد از مفعول)
در این مثال ها ضمایر موصولی را داخل پرانتز گذاشتیم تا نشان دهیم قابل حذف هستند.

He loves the chocolate (which / that) I bought.

They went to the park (which / that) I recommended.

Ali met a girl (who / that) I had seen her before.

مثال: (جمله واره بعد از فاعل)
The car (which / that) I loved was sold.

The school (which / that) he likes is famous.

The man (who / that) my sister loves is from Karaj.

The teacher (who / that) my sister liked lives in Tabriz.

Non-defining relative clauses
جمله‌واره‌های موصولی غیر تعریف‌کننده.

در non-defining relative clause ها از That استفاده نمی شود؛ پس برای اشخاص از Who و برای اشیا از Which استفاده می‌کنیم.

حتما باید بین دو ویرگول باشد.

به طور کلی در Non-defining relative clause ضمیر موصولی قابل حذف نیست. (چه در نقش فاعل باشند و چه در نقش مفعول)

جمله واره بعد از فاعل
My teacher, who is very nice, lives in Kerman.

My friend, who I live with, knows a lot about soccer.

My car, which I’ve had for more than five years, is falling apart.

My father’s house, which I grew up in, is very big.

جمله واره بعد از مفعول
This morning I called my friend Zahra, who lives in Mashhad.

Last night I bought a new mobile phone, which I don’t like now.

MY mother loves the new Italian restaurant, which we went to yesterday.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *