مدرسین

چگونه به دانش آموزان کمک کنیم لغات انگلیسی را به خاطر بیاورند؟

چگونه به دانش آموزان کمک کنیم لغات انگلیسی را به خاطر بیاورند؟

در مقاله قبل به موضوع آموزش زبان با شعر به کودکان پرداختیم و در این مقاله قراره در مورد تدریس لغات زبان انگلیسی صحبت کنیم. مسئله ای که دغدغه ی خیلی از زبان آموزان است، لغاتی را که یاد گرفته اند را به سختی به یاد می آورند. از طرفی مدرسین انگیزه خود را از دست می دهند زیرا آموزش و یادگیری حس متقابل است. زمانی که مدرس حس کند زبان آموز مطالب را یاد گرفته است با انگیزه تدریس می کند و زبان آموز نیز با انگیزه ادامه می دهد.

 

 

 

?How students remember words

It is important to teach new words to students and to introduce them to text and activities. but how can we help our students to remember and new words after they have learnt them?

How can we try to ensure that the words are ‘there’ when they want them?

:There are ten possible ways

چگونه دانش آموزان کلمات را به خاطر می آورند؟

خیلی مهم است که لغات جدید که قرار است تدریس شود در متن و فعالیت باشد.

اما چگونه می توانیم برای  یادآوردی لغت جدید به زبان آموزمان کمک کنیم؟

چگونه می توانیم  آن ها را متقاعد کنیم که لغت جدید را یادگرفته  اند؟

در این مقاله ده راه را پیشنهاد می کنیم:

 

 

(Arousal and affect: the cuddle factor (A&A

Students are far more likely to remember words. if they have an effective meaning with them. A class once told their teacher that they remembered the new word cuddle because they liked the meaning of the words and how it sounded. If we can provoke the same kind of ‘cuddle factor’ with other words, our students are much more likely to remember them than if they are not emotionally engaged when they first meet them.

برانگیختگی و تاثیر آن: عوامل نوازش (A&A)

اگر لغات تاثیر خوبی روی دانش آموزان گذاشته باشند و موثر باشد، دانش آموزان به احتمال زیاد کلمات را به خاطر می آورند.

در یکی از کلاس ها شاگردان به معلم خود گفتند کلمه CUDDLE را به یاد می آورند، زیرا معنی و صدای CUDDLE را دوست دارند.

اگر ما از برانگیخته کردن احساسات دانش آموزان در هنگام تدریس استفاده کنیم آن ها لغات را بهتر به یاد می آورند.

آموزش لغات زبان انگلیسی

آموزش لغات زبان انگلیسی

(Cognitive engagement: working it out (CE

Students are far more likely to remember words if they have to do some work with them that is, If they have to use their brains to solve puzzles using the words or put them into the categories.

تعامل شناختی: کاربرد آن (CE)

دانش آموزان  به اینکه لغات طبقه بندی شده به صورت پازل و معما را به یاد بیاورند، علاقه زیادی دارند.

تدریس لغات زبان انگلیسی

 :(Retrieval and use (R&U

Students will remember words when we encourage them to go and get them to take them to dig them out from wherever in their brains there are hidden. When we encourage them to use language especially in communicative activities they have to retrieve words in this way, and the more they do so, the more these words will become a permanent part of their language ‘store’.

بازیابی و استفاده آن (R&U):

دانش آموزان کلماتی را به خاطر می آورند که ما آن ها را برای به یاد آوردنشان ترغیب کنیم.

به طوری که در هر کجای مغزشان پنهان شده است  بروند و آن کلمه را بیرون بکشند.

هنگامی که ما آن ها را ترغیب می کنیم تا از زبان در فعالیت های ارتباطی استفاده کنند.

آن ها مجبور هستند از این طریق کلمات را بازیابی کنند و هرچه بیشتر این کار را انجام دهند، این کلمات تبدیل به بخشی از زبان آن ها می شود.

 

(Repetition of encounter: meeting words again and again (RofE

If students only meet a new word once or twice, they are unlikely to remember it. they need to meet it again and again, And it helps if they keep meeting the new words over a period of time. Just seeing a word three times in one lesson is not enough. Students need to meet the word repeatedly over a period of time and with gaps in between their meetings to let things settle.

تکرار برخورد:  دیدن مکرر کلمات (RofE):

اگر دانش آموزان فقط یک یا دو بار کلمه جدید را ببینند، بعید است که آن را بخاطر بسپارند.

آن ها باید به صورت مداوم و مکرر کلمات را ببینند.

این کمک می کند که آن ها در طی مدت زمانی کلمات جدید را به خاطر بسپارند.

فقط دیدن یک کلمه سه بار در یک درس کافی نیست.

دانش آموزان باید در یک بازه زمانی و با فاصله بین جلسات خود، این کلمه را بارها و بارها ببینند تا مسئله برایشان حل شود و جا بیوفتد.

(Poetry spaces (A&A,CE

We can read and show the students a poem with the same words or phrases blanked out each time they occur. the students have to try to guess what the words are. If the students are engaged and like the activity they will remember the words.

فضاهای شعر (A&A ،CE):

می توانیم شعرهایی را با همان کلمات یا عباراتی که زبان آموزان در درس با آن مواجه شدن استفاده کنیم و به زبان آموزان نشان دهیم.

دانش آموزان باید سعی کنند حدس بزنند کلمات داخل شعر چیست.

اگر دانش آموزان درگیر فعالیت باشند و فعالیت را دوست داشته باشند، کلمات را به خاطر می آورند.

(Desert island works (A&A,RofE

At the end of a period of study, the student can look at the a list of the words and phrases they have started. they can then be asked which five words they would take with them to desert island and why. Another idea is to decide which words they will put it in the fridge(they’ll keep them for later), the dustbin(they don’t need the words) or the suitcase (because they want to use them now)

آموزش لغات زبان

آموزش لغات زبان

جزیره ای کار کنید (A&A ،RofE):

در پایان یک دوره تحصیلی ، دانش آموز می تواند لیستی از کلمات و عبارات که شروع کرده بودند را ببیند.

می توان از آن ها پرسید که کدام پنج کلمه را با خود به جزیره می برد و چرا؟

ایده دیگر این است که تصمیم بگیرید کدام کلمات را در یخچال قرار دهند (بعداً آن ها را استفاده کنند) ، گرد و غبار (به آن ها نیازی ندارند) یا چمدان (الان باید آنها استفاده کنند).

تدریس لغات زبان انگلیسی

(Categorizing words (EC

We can make our students think about Words by Categorizing them.

For example, we can ask them to be word detective and look through all the words they have studied over the last few weeks and put them in different categories, such as the transport, words which express emotions, verbs which describe word. We can ask the students to categories word with the similar meanings in order of how strong they are.

طبقه بندی کلمات (EC):

ما می توانیم به دانش آموزان خود روش طبقه بندی کردن را بیاموزیم.

به عنوان مثال، می توانیم از آن ها بخواهیم تمام کلماتی را که در طی چند هفته گذشته مطالعه کرده اند ، جستجو کنند و آن ها را در دسته های مختلف مانند حمل و نقل، کلمات بیان عواطف قرار دهند.

می توانیم از دانش آموزان بخواهیم که کلمات دسته بندی را با معانی مشابه به منظور قدرتمند بودن آنها ، دسته بندی کنند.

(Odd one out (CE&RofE

We can give the students groups of words and ask them to decide which is the odd one out, For example airplane, bicycle, bus, car, train. the answer is bicycle because uses human not mechanical power).

موارد تک (CE & RofE):

ما می توانیم به دانش آموزان کلماتی را بگوییم و از آن ها بخواهیم لغتی را که متفاوت و تک است را تشخیص دهند.

برای مثال هواپیما، دوچرخه، اتوبوس، ماشین، قطار. پاسخ دوچرخه است زیرا از نیروی انسانی استفاده می کند نه مکانیکی.

(World maps (R&U

 We can put the word map like the one shown in diagram.

نقشه های کلمات (R&U):

می توانیم کلمه را در نمودار نشان دهیم.

 

تدریس لغات زبان انگلیسی

(Storytelling (R&U

We can give students at any level a list of 10 words.

They have to use 5 of them in a story.

one member of each group then goes to another group to tell the story, than a member from that other group goes to another groups to tell the story.

Soon all the stories have been told three, four or even 5 times.

Each time the storytelling gets a little bit better.

داستان گویی (R&U):

ما می توانیم لیستی از ده کلمه را در هر سطح به زبان آموزان ارائه دهیم.

آن ها باید پنج مورد از آن ها را در داستان استفاده کنند.

یکی از اعضای هر گروه برای گفتن داستان به گروه دیگری می رود و از آن گروه نیز عضوی به گروه دیگر می رود. به زودی تمام داستان ها سه، چهار یا حتی پنج بار گفته می شود . در هر بار داستان گویی بهتر می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *