گرامر

تمام زمان های زبان انگلیسی

زبان انگلیسی دارای 12 زمان اصلی است. در زیر، هر یک از این زمان‌ها را به همراه توضیح کوتاهی برای هرکدام توضیح می‌دهم:

1. **حال ساده (Present Simple):**
– برای اعلام وقایع و اتفاقات معمولی و حقایق ثابت.
– معمولاً با زمان‌های ثابتی مثل “همیشه”، “غالباً” و “گاهی” همراه می‌شود.

2. **حال استمراری (Present Continuous):**
– برای بیان اعمال و وقایع در حال ادامه در حال حاضر.
– با فعل “to be” به عنوان فعل اصلی و فعل اصلی در حال استمرار همراه می‌شود.

3. **حال کامل (Present Perfect):**
– برای بیان ارتباط بین گذشته و حال یا برای توصیف تجربیات زندگی.
– با فعل “have” یا “has” و شکل سوم فعل همراه می‌شود.

4. **حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous):**
– برای بیان مدت زمانی که یک فعالیت در گذشته شروع شده و تا حال ادامه دارد.
– با فعل “have” یا “has”، “been” و فعل اصلی در حال استمرار همراه می‌شود.

5. **گذشته ساده (Past Simple):**
– برای بیان وقایع یا اعمالی که در گذشته رخ داده‌اند و به انتها رسیده‌اند.
– معمولاً با زمان‌های مشخصی مانند “دیروقت”، “دیروز” و “سال گذشته” همراه می‌شود.

6. **گذشته استمراری (Past Continuous):**
– برای بیان فعالیت‌ها و وقایعی که در گذشته در حال ادامه بودند.
– با فعل “was” یا “were” و فعل اصلی در حال استمرار همراه می‌شود.

7. **گذشته کامل (Past Perfect):**
– برای بیان اینکه کدام یک از دو وقایع در گذشته ابتدا رخ داده است.
– با فعل “had” و شکل سوم فعل همراه می‌شود.

8. **گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous):**
– برای بیان ادامه یک فعالیت در گذشته تا زمانی خاص.
– با فعل “had been” و فعل اصلی در حال استمرار همراه می‌شود.

9. **آینده ساده (Future Simple):**
– برای اعلام تصمیمات و تعهدات در آینده.
– با فعل مدل “will” یا “shall” همراه می‌شود.

10. **آینده استمراری (Future Continuous):**
– برای بیان فعالیت‌هایی که در زمان معینی در آینده در حال انجام خواهند بود.
– با فعل مدل “will be” و فعل اصلی در حال استمرار همراه می‌شود.

11. **آینده کامل (Future Perfect):**
– برای بیان اینکه یک عمل در زمان آینده تا زمان خاصی انجام می‌شود.
– با فعل مدل “will have” و شکل سوم فعل همراه می‌شود.

12. **آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous):**
– برای بیان ادامه یک فعالیت در آینده تا زمان معینی.
– با فعل مدل “will have been” و فعل اصلی در حال استمرار همراه می‌شود.

یادگیری هر یک از این زمان‌ها و کاربرد آنها در مکالمات می‌تواند به بهبود مهارات زبانی شما کمک کند.

در ادامه، سه مثال برای هر یک از 12 زمان زبان انگلیسی آورده شده است:

1. **حال ساده (Present Simple):**
– I go to school every day.
– She speaks French fluently.
– The sun rises in the east.

2. **حال استمراری (Present Continuous):**
– They are playing football right now.
– I am studying for my English exam at the moment.
– She is cooking dinner in the kitchen.

3. **حال کامل (Present Perfect):**
– I have visited Paris several times.
– They have just finished their homework.
– She has never eaten sushi.

4. **حال کامل استمراری (Present Perfect Continuous):**
– He has been working as a doctor for 10 years.
– I have been reading this book for hours.
– They have been living in this city since 2010.

5. **گذشته ساده (Past Simple):**
– I visited London last summer.
– She watched a movie yesterday.
– He ate pizza for dinner.

6. **گذشته استمراری (Past Continuous):**
– We were studying when the power went out.
– She was cooking dinner at 7 PM.
– They were playing tennis at the park.

7. **گذشته کامل (Past Perfect):**
– When I arrived, he had already left.
– By the time they got there, the concert had finished.
– She realized she had lost her keys.

8. **گذشته کامل استمراری (Past Perfect Continuous):**
– I had been waiting for an hour before he finally arrived.
– She had been studying all night before the exam.
– They had been practicing for the competition.

9. **آینده ساده (Future Simple):**
– I will call you tomorrow.
– They will travel to Europe next month.
– She will help you with your project.

10. **آینده استمراری (Future Continuous):**
– I will be watching TV at 8 PM tonight.
– They will be having a meeting this time next week.
– She will be cooking dinner when you arrive.

11. **آینده کامل (Future Perfect):**
– By the time you arrive, I will have finished my work.
– She will have completed her degree by next year.
– They will have traveled to many countries by the end of the year.

12. **آینده کامل استمراری (Future Perfect Continuous):**
– I will have been working on this project for six months by December.
– By the time you visit, she will have been redecorating the house for a week.
– They will have been playing soccer for two hours by 4 PM.

این مثال‌ها به شما کمک می‌کنند تا مفاهیم مختلف زمان‌های زبان انگلیسی را در جملات و مواقع مختلف درک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *