لغات و اصطلاحات

Kill two birds with one stone با یک تیر دو نشان زدن

با یک تیر دو نشان زدن

Kill two birds with one stone با یک تیر دو نشان زدن

با یک تیر دو نشان زدن

Kill two birds with one stone

to achieve two things at once:
I can bring your suit to the cleaners when I pick up the kids and kill two birds with one stone.
he SMART Vocabulary cloud shows the related words and phrases you can find in the Cambridge Dictionary that make up this topic. Click on a word to go to the definition.

اصطلاحات بیشتر

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *