مدرسین

آموزش زبان انگلیسی به کودکان و بزرگسالان

آموزش زبان انگلیسی به کودکان و بزرگسالان

Many people think that children are better language learners than other age groups.

as a result, English is taught to young and very young children in many countries around the world.

بسیاری از مردم فکر می کنند که کودکان از سایر گروه های سنی یادگیری زبانشان بهتر  است. در نتیجه، در بسیاری از کشورها در سراسر دنیا زبان انگلیسی به کودکان خردسال و کوچک تر آموزش داده می شود.

 

 

Children need a lot of good exposure if they are to acquire a language. one or two hours a week is usually not enough for successful acquisition, though it may:

give students a taste of the new language.

make them feel very positive about language other than their own.

be a lot of fun.

یادگیری زبان انگلیسی در سنین مختلف

در صورت دستیابی به یک زبان، کودکان به ارائه خوبی نیاز دارند. یک یا دو ساعت در هفته است که معمولاً برای کسب موفقیت در آموزش کافی نیست، اگرچه ممکن است:

طعم زبان جدید را به دانش آموزان بدهد، دیدگاه آنها نسبت به زبان غیر از خودشان بسیار مثبت بنظر برسند، بسیار سرگرم کننده هستند.

 

 

:Children take in information from

Children take in information from everything around them, not just what is being taught. they learn from things they see, hear,touch and interact with. this is often just as important as more formal explanation.

Children are usually curious about the wold and like learning.

Children often find abstract concepts(such as grammar rules) difficult to understand. however, this depends on what developmental stage they have reached.

کودکان از همه چیز پیرامون خود اطلاعات می گیرند، نه فقط آنچه که آموزش داده می شود. بلکه آنها از چیزهایی که می بینند، می شنوند، لمس می کنند و با آنها تعامل دارند نیز اطلاعات می گیرند. این مسئله مهمی است. کودکان معمولاً نسبت به یادگیری کنجکاو هستند. بچه ها معمولاً مفاهیم انتزاعی (مانند قوانین دستور زبان) را که دشوار هستند را به راحتی درک می کنند. با این وجود، این بستگی به مرحله رشد آنها دارد.

:Many children are happy to

Many children are happy to talk about themselves, and like learning experiences which involve and relate to their own lives.

Children are pleased to have the teacher’s approval. children often find it difficult to concentrate on the same thing for a long time.

بسیاری از کودکان خوشحال هستند که در مورد خودشان صحبت می کنند، و از تجربیاتشان می گویند. بچه ها از این که معلم تاییدشان کند خوشحال می شوند. برای کودکان اغلب تمرکز بر روی یک موضوع برای مدت طولانی دشوار است.

 

 

The Russian educational psychologist Vygotsky said that children learn best when they are in the zone of proximal development (ZPD):When they are ready for the next bit of learning.Later experts have suggested that teachers should scaffold students learning until the student can do it for themselves.

روانشناس آموزشی روسی ویگوتسکی گفته كه كودكان وقتی در منطقه توسعه یافته ای (ZPD) قرار دارند، بهترین یادگیری را دارند وقتی آن ها برای آموزش آماده می شوند. بعداً کارشناسان پیشنهاد كردند كه معلمان باید از دانش آموزان یک چهار چوب آموزشی داشته باشند، تا دانش آموز بتواند خودش این كار را برای خود انجام دهد.

We need to remember, however, that children develop at different rate and that there is clear different between a child of five, for example, and a child of ten.

با این حال، باید به خاطر داشته باشیم که کودکان با سرعتی متفاوت رشد می کنند. به عنوان مثال بین کودک پنج ساله  و یک کودک ده ساله تفاوت های واضحی وجود دارد.

 

 

Tip of teaching young learners

Change activities frequently

Combine learning and play

Use appropriate activities for different kind of student

Make the classroom an attractive, light and convenient learning environment

Pay special attention to your own English pronunciation

نکته اصلی آموزش زبان آموزان جوان:

فعالیت ها را مرتباً تغییر دهید.

یادگیری و بازی را با هم ترکیب کنید.

از فعالیتهای مناسب برای نوع مختلف دانش آموز استفاده کنید.

کلاس را به یک محیط یادگیری جذاب، سبک و راحت تبدیل کنید.

توجه ویژه ای به تلفظ انگلیسی خود داشته باشید.

Tip for teaching adult

Find out what interest different student individual in order to plan the most appropriate lessons.

Be prepared to explain things (such as grammar). but remember that many adults learn by doing things, too.

Discuss the best way of learning with your students so that every one is happy with your lessons.

Provide clear short-term goals so that the students can achieve success as each stage.

نکته برای آموزش بزرگسالان:

دریابید که زبان آموزان مختلف، برای  مناسب ترین دروس چه علاقه هایی دارند.

آماده توضیح موارد (مانند دستور زبان) باشید. اما به یاد داشته باشید که بسیاری از بزرگسالان نیز با انجام  فعالیت یاد می گیرند.

بهترین روش یادگیری را با زبان آموزان خود در میان بگذارید تا همه از درس ها و آموزش های شما راضی باشند.

اهداف كوتاه مدت  را ارائه كنيد تا دانش آموزان بتوانند  هر مرحله به موفقيت خود برسند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *